Информационна бележка

Информационна бележка

Съгласно изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) , и на Закона за електронната търговия, финансово-счетоводна кантора ЕВРО ФИНАНС 2007 ЕООД е длъжна да приема личните Ви данни, които ни предоставяте относно Вас, член на семейството Ви или друго лице, и да съхранява без да ги разпространява. Целта на събирането на тези данни е да бъде изпращана кореспонденция, да бъдат изпълнени поръчките и да се изготвят собствени статистики.

Вие трябва да ни предоставите тези данни, тъй като са необходими за изпълнение на поръчките. Вашият отказ определя невъзможността за поставяне на поръчката Ви на този сайт и за обработването й.

Регистрираната информация е предназначена да бъде използвана от счетоводител и само за следните получатели: финансово-счетоводен отдел - бази данни от фирма “ЕВРО ФИНАНС 2007” ЕООД.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, право да се противопостави на обработката на лични данни отнасящи се за него, право и да изиска изтриване на данните *, както и правото да се обърне към съда.

Ако някои от данните Ви са грешни Ви молим да ни информирате възможно по-бързо.

Забележка:

* всяко лице има правото да се противопостави, въз основа на законни мотиви, на обработката на данните отнасящи се за него. Това право на възражение може да бъде изключено за някои видове обработка на данни предвидени в закона (напр.: обработка на данни извършена от финансови и данъчни, полицейски, съдебни органи и органи за социална сигурност). В последствие, тази забележка не може да съществува, ако обработката е със задължителен характер; всяко лице, освен това, има правото да се противопостави, без възнаграждение и без никакво обяснение, на обработката на своите лични данни за целите на директен маркетинг.

 • 9:00 am to 5:30 pm

Свържете се нас

02/ 44 16 359

Посетете офисът ни

София, ул. Враня № 73, ателие 1

Пишете ни на имейл

eurofinance_2007@abv.bg

Работно време

9:00 am to 5:30 pm пн - пк

Правни услуги

Правни услуги

Искате да разкриете нов бизнес или да инвестирате в България, или пък просто искате да се възползвате от най-ниското данъчно облагане в рамките на ЕС? Ние Ви предлагаме висококвалифицирана юридическа помощ, индивидуален подход към всяка ситуация, възможност за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададения казус.

blog

Данъчно, осигурително и трудово право

изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на Вашия бизнес и да Ви съдействаме в сферите, които са с най-голяма степен на значимост за бизнес опериращ както на местния, така и на международните пазари:

 • процесуално представителство
 • дружествено право
 • сливания и придобивания
 • договорно право
 • търговски сделки и договори
 • административно право
 • недвижими имоти

Данъчно, осигурително и трудово право

 • Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
 • Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
 • Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
 • Представителство при провеждане на ревизии и одити
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори
 • Издаване на фактури от името на клиента*
 • Разкриване на нов бизнес
 • Регистриране на фирма
 • Продажба на фирма
 • Прехвърляне на дружествени дялове и акции
 • Сливания и придобивания
 • Общи събрания
 • Дружествени решения
 • Оценка на дялове и акции

Направете запитване за тази услуга

blog

Счетоводство и право

комплексно финансово-счетоводно обслужване. Познаването на действащите нормативни актове, счетоводното и данъчно законодателство гарантира прецизност, сигурност и възможност за адекватен оперативен контрол върху Вашия бизнес.

Основните услуги в това направление, които предлага нашата компания са:

 • Оперативно счетоводно обслужване
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ
 • Изготвяне на текущи и годишни декларации и отчети на български, английски и испански
 • Данъчна защита
 • Правна защита
 • Финансови, счетоводни, данъчни, социално-здравни и трудови консултации
 • Изготвяне на бизнес план, прогнозни парични потоци и всички други документи, свързани с кандидатстването за кредит
 • Организация и провеждане на инвентаризации (ревизиране) на място при клиента съгласно Закон за счетоводството на различни видове търговски обекти
 • Изготвяне на пълния набор от документи и регистрация на фирми в КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ и последваща пререгистрация и годишно потвърждаване на отчети
 • Представителство пред Инспекция по труда
 • Изработване,подготовки и представителство,във връзка с получаване на различни видове лицензи
 • Kонтрол върху вашия счетоводен отдел
 • Следене на важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, съществени за Вашия бизнес
 • Проследяване и мониторинг на ключови финансово-счетоводни индикатори за Вашия бизнес
 • Постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на Вашия бизнес
 • Вътрешен одит
 • Банкиране
 • Планиране

Направете запитване за тази услуга

alt-icon

Други правни услуги

 • Обществени поръчки – правни съвети при провеждане на процедури по възлагане на различните видове обществени поръчки, изготвяне на документация, подготовка на оферти и евентуално обжалване или процесуално представителство, свързано с проведената обществена поръчка
 • Регистрация на патенти и запазени марки
 • Търговци и търговски дружества – регистриране на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел, не персонифицирани дружества и др., както и всички свързани с тях промени /прекратяване, ликвидация, преобразуване/. „ЕВРО ФИНАНС 2007” ЕООД ще Ви предложи пълно обслужване по регистрация и поддръжка на Вашия бизнес. В случай че не разполагате с офис, може да регистрирате Вашата фирма на нашият адрес
 • Договори и споразумения – изготвяне на прецизни и издържани договори и споразумения, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите – трудови договори, покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог,заем, дарение; упълномощавания и договори с търговски представители /прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници/
 • Легализация и апостил на международни документи
 • Недвижими имоти – консултации по въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти /право на собственост, право на ползване, право на строеж
 • Консултации по несъстоятелност и ликвидация
 • Контакт и представителство пред НАП
 • Консултации по Търговския закон

Направете запитване за тази услугаТук можете да разберете повече и за счетоводните услуги, които предлага Евро Финанс 2007

logo

"Евро Финанс 2007" ЕООД
финансово-счетоводна кантора
София, ул. Враня № 73,
ателие 1
02/ 44 16 359
eurofinance_2007@abv.bg

Екипът ни

Галерия

Copyright © 2023 Евро Финанс 2007; Website developed by Sekkeido