Информационна бележка

Информационна бележка

Съгласно изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) , и на Закона за електронната търговия, финансово-счетоводна кантора ЕВРО ФИНАНС 2007 ЕООД е длъжна да приема личните Ви данни, които ни предоставяте относно Вас, член на семейството Ви или друго лице, и да съхранява без да ги разпространява. Целта на събирането на тези данни е да бъде изпращана кореспонденция, да бъдат изпълнени поръчките и да се изготвят собствени статистики.

Вие трябва да ни предоставите тези данни, тъй като са необходими за изпълнение на поръчките. Вашият отказ определя невъзможността за поставяне на поръчката Ви на този сайт и за обработването й.

Регистрираната информация е предназначена да бъде използвана от счетоводител и само за следните получатели: финансово-счетоводен отдел - бази данни от фирма “ЕВРО ФИНАНС 2007” ЕООД.

Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, право да се противопостави на обработката на лични данни отнасящи се за него, право и да изиска изтриване на данните *, както и правото да се обърне към съда.

Ако някои от данните Ви са грешни Ви молим да ни информирате възможно по-бързо.

Забележка:

* всяко лице има правото да се противопостави, въз основа на законни мотиви, на обработката на данните отнасящи се за него. Това право на възражение може да бъде изключено за някои видове обработка на данни предвидени в закона (напр.: обработка на данни извършена от финансови и данъчни, полицейски, съдебни органи и органи за социална сигурност). В последствие, тази забележка не може да съществува, ако обработката е със задължителен характер; всяко лице, освен това, има правото да се противопостави, без възнаграждение и без никакво обяснение, на обработката на своите лични данни за целите на директен маркетинг.

 • 9:00 am to 5:30 pm

Свържете се нас

02/ 44 16 359

Посетете офисът ни

София, ул. Враня № 73, ателие 1

Пишете ни на имейл

eurofinance_2007@abv.bg

Работно време

9:00 am to 5:30 pm пн - пк

Счетоводни услуги

blog article

Абонаментно счетоводно обслужване в нашите офиси

 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Мониторинг на фирмените покупки и продажби
 • Мониторинг на паричните потоци
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи,с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти), и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация*
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
 • Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане СИДДО
 • Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД
 • Самостоятелно годишно и междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия*
 • Самостоятелно годишно и междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти)*
 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство
 • Счетоводно отчитане на подотчетни лица*
 • Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия*
 • Консолидирано месечно, тримесечно и/или годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Международни Стандарти за Финансово Отчитане (Международните счетоводни стандарти)*
 • Други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента*
 • Контрол върху Вашия счетоводен отдел
 • Вътрешен одит

Направете запитване за тази услуга

blog

Абонаментно счетоводно обслужване във Вашия офис

 • Услугата се договаря за определен брой часове месечно, като не може да бъде по-малко от 84 часа
 • Компанията поема отговорността да подсигури винаги висококвалифициран и мотивиран персонал, като гарантира качеството на свършената работа
 • С тази услуга вие си гарантирате качествено и своевременно свършена счетоводна работа, независимо от временна нетрудоспособност (болест) и отпуски на служители
 • При екстремни случаи ние можем да подсигурим и допълнително часове/персонал за изпълнение на задачите в срок

Направете запитване за тази услуга

blog

Еднократни счетоводни услуги

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване съгласно националното законодателство
 • Изготвяне на данъчни декларации на физически лица
 • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации

Направете запитване за тази услуга

alt-icon

ТРЗ

 • Деклариране пред НАП
 • Представителство посредством електронен подпис
 • Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
 • Изготвяне на ведомост за заплати
 • Администриране на отпуски и болнични листи
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
 • Калкулации на осигуровки и данъци
 • Рекапитулации
 • Водене на ревизии
 • Администриране на служителите
 • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
 • Изготвяне на трудови и хонорарни договори

Направете запитване за тази услуга

alt-icon

Активи

 • Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
 • Водене на склад
 • Амортизационен план

Направете запитване за тази услуга

alt-icon

Международен рипортинг

 • Бюджети за дъщерни компании
 • Отчети за международни одитори
 • Месечни мениджмънт справки и отчети
 • Финансово-счетоводни справки и отчети съгласно Националните и Международни стандарти

Направете запитване за тази услугаТук можете да разберете повече и за правните услуги, които предлага Евро Финанс 2007

logo

"Евро Финанс 2007" ЕООД
финансово-счетоводна кантора
София, ул. Враня № 73,
ателие 1
02/ 44 16 359
eurofinance_2007@abv.bg

Екипът ни

Галерия

Copyright © 2023 Евро Финанс 2007; Website developed by Sekkeido